RARES ISSUED BY 13rvByHU9GPdmsK1BkDMQfEEyiSCkjJBVK