RARES ISSUED BY 16ozBEsqL4zqRv5M9mHj1tsfyBaJYUaPZV