RARES ISSUED BY 1M2s9RVhuHhc5G1TUnSoSPuVpygGcyfAnA